81-198 Pogórze ul. Wiejska 1
58 732 22 63

Główny regulamin


REGULAMIN CENTRUM ZABAWY I NAUKI ELEFUN

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Podmiotem prowadzącym Centrum Zabawy i Nauki Elefun jest firma EDU&CREATE – Cezary Markowiak ul. Gdyńska 64/1, 84-230 Rumia.

2.     Centrum Zabawy i Nauki Elefun oferuje i organizuje następujące atrakcje:

  • Salę zabaw dla dzieci,
  • Zajęcia warsztatowe dla dzieci,
  • Przyjęcia urodzinowe, bale, imprezy okolicznościowe dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą.

3.     Centrum Zabawy i Nauki Elefun przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 10 roku życia.

4.     Dziecko przebywające w Centrum pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

§ 2
BEZPIECZEŃSTWO

 

1.     Na terenie Sali zabaw dzieci i dorośli przebywają wyłącznie w skarpetkach.

2.     Na teren Sali zabaw nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary itp.)  Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Centrum nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów klienta.

3.     Zabrania się wnoszenia na teren Centrum jakichkolwiek artykułów spożywczych. Produkty zakupione w kawiarence można spożywać jedynie na terenie kawiarni ( jedzenie oraz napoje )

4.     Na konstrukcji zabawowej nie wolno zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami, wchodzić do góry po zjeżdżalni, wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach nie przeznaczonych do tego celu, niszczyć elementów konstrukcji, wystroju wnętrza lub zabawek, popychać innych uczestników zabawy, wynosić piłek z basenu, wnosić pozostałych zabawek sali zabaw na konstrukcję, spożywać jedzenia oraz picia, podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka, jego rodzica/opiekuna lub innych uczestników zabawy.

5.     W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Centrum osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu  o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).

6.     W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci personel może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu.

7.     Rodzice/opiekunowie mogą przebywać wraz z dzieckiem/dziećmi na Sali zabaw w ramach zakupionych wcześniej biletów wstępu.

8.     Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas zabawy na terenie Centrum Zabawy i Nauki Elefun.

9.     Właściciel oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy powstałe w związku z nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu.

 

§ 3
SPRAWY PORZĄDKOWE

 

1.     Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z Sali zabaw wchodzą na plac w skarpetkach lub rajstopach..

2.     Wszelkie torby, plecaki i reklamówki należy pozostawiać w szatni:

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum Zabawy i Nauki Elefun.

3.     Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

 

§ 4
ZASADY PŁATNOŚCI

 

1.     Korzystanie z Sali zabaw jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku Centrum Zabawy i Nauki Elefun, zwanym dalej „Cennikiem”.

2.     Cennik dostępny jest w recepcji Sali zabaw oraz na stronie internetowej www.elefun.edu.pl

3.     Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie stacjonarnie. Płatności można dokonać gotówką lub kartą.

4.     W celu rejestracji godziny wejścia na Salę zabaw, należy podać imię dziecka/dzieci.

 

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

1.     Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

2.     Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu Centrum Zabawy i Nauki Elefun odpowiada prawny opiekun dziecka.

3.     Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

5.     Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego.

6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

3.     Skorzystanie z usług Centrum Zabawy i Nauki Elefun oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszego regulaminu.

4.     Niniejszy regulamin dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej www.elefun.edu.pl

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku oraz regulaminie.

 

UDANEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY ŻYCZY EKIPA CENTRUM ZABAWY I NAUKI ELEFUN

Call Now Button